DOCUMENT DE PROTECCIÓ DE DADES
SECCIÓN 9 desitja posar en coneixement dels usuaris i clients de la seva pàgina web, la política portada a terme respecte el tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis de demanda per a contractar amb DonDominio, qualsevol dels serveis oferits a la pàgina, que impliquin la comunicació de les seves dades personals a Seccion9.

1. Identificació del responsable del fitxer.

SECCION 9 informa a l'usuari i client de la seva pàgina web http://www.paginaswebbarcelona.cat de la existència d' un fitxer automatitzat de dades personals denominat Clients, i del qual SECCION 9 és responsable, amb domicili social Av Mare de Déu de Montserrat 148, Barcelona, Espanya, on es recullen i emmagatzemen les dades personals que l' usuari i el client comuniquen a SECCIÓN 9.

2. Actualització de les polítiques

SECCIÓN 9 modificarà, sense previ avís, la present política de privacitat sempre que sigui necessari per a adequar la mateixa a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l' Agència de Protecció de Dades o objecte legítim de SECCIÓN 9. Qualsevol modificació d'aquesta política no obstant l'anterior, serà publicada i esmentada a la pàgina web de SECCION 9 i a la mateixa política. Per tant, SECCION 9 recomana als usuaris la lectura periòdica d'aquestes polítiques amb el fi de poder conèixer els canvis que a la mateixa s' efectuen.

3. Finalitat del fitxer.

SECCION 9 no sol•licita a la seva pàgina web dades als usuaris que la visiten. Per tant, la comunicació de dades personals per l'usuari a SECCION 9 a través de la seva pàgina web únicament poden entendre's, que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin el servei del formulari de sol•licitud per posar-se en contacte amb SECCION 9 donat que en aquests casos el tractament de les dades es inevitable i implícit al sistema de contractació. Per aquests casos i els descrits en el següent apartat, l'entitat, informa al client de que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: portar a terme totes les gestions relacionades amb l'elaboració de pressupostos, contractació i prestació de serveis de SECCION 9 a l'empresa a la qual pertany o en el seu cas, a l'interessat que ho sol•liciti, així com atendre i contestar les comunicacions rebudes i el manteniment d' històrics de relacions comercials.

4. Consentiment

SECCION 9 informa que en aquesta política de privacitat es contenen tots els aspectes relacionats amb el tractament de les dades personals que SECCION 9 porta a terme com a responsables del mateix. Així, s' informa que quan l'usuari no mantingui relacions comercials amb SECCION 9 i realitzi l'enviament d'un correu electrònic o una comunicació a SECCION 9 indicant altres dades personals, aquest usuari estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per el tractament de les seves dades personals per SECCION 9 amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

Als mateixos efectes, SECCION 9 informa de que, si el client envia un correu electrònic o comunica a SECCION 9 les seves dades personals en raó del càrrec que ocupa en l'empresa -ja sigui com administrador, gerent, representant i/o qualsevol altre càrrec com persona de contacte a l' empresa -, s'entendrà que aquesta comunicació comporta la seva prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per el tractament de les seves dades personals per SECCION 9 amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

5. Identificació

Identificació dels destinataris respecte dels que SECCION 9 tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers.

SECCION 9 únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de l'article 11.2.c. de la Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal (endavant LOPD) deurà realitzar per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques als casos que així es requereixi d'acord amb la Legislació vigent en cada matèria i cada moment i en el seu cas igualment, a altres òrgans com Jutges, Ministeri Fiscal, Tribunals, Tribunal de Comptes o Defensor del Poble.

Igualment SECCION 9 posa en coneixement de l'usuari, que qualsevol altre cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi la LOPD, informant-li de manera expressa, precisa e inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a que es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o en el seu cas, quan la LOPD ho estableixi, prèviament es sol•licitarà el consentiment inequívoc, específic e informat al usuari.

No obstant això, SECCION 9 informa a l'usuari i al client que, qualsevol tractament de les dades personals, es subjecta a la legislació vigent a España en matèria de protecció de dades, establerta per la LOPD i la seva normativa complementaria i de desenvolupament. En aquest sentit, SECCION 9 només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol•liciti al usuari a través de la pàgina web www.XXXX.com, deixant de banda tot tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que puguin efectuar-se per tercers prestadores de serveis de la societat de la informació que poguéssin accedir a aquestes dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat.

Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s'entendran -sense caràcter limitatiu- aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els següents serveis :

a. Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei.
b. Serveis d'accés a la citada xarxa.
c. Serveis d'emmagatzematge o allotjament de dades.
d. Subministrament de continguts o informació.

Així mateix, SECCION 9 no es fa responsable dels tractaments de dades que es portin a cap per tercers que estableixin hipervincles amb SECCION 9 ni d'aquells responsables a quins a través d' hipervincles SECCION 9 remitent als seus visitants.

6. Qualitat de les dades

SECCION 9 adverteix a l'usuari que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, solament pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. A tals efectes, l'usuari serà l'únic responsable enfront de qualsevol dany, directe i/o indirecte que causi a tercers o a SECCION 9 per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment l'usuari que utilitzi les dades personals d'un tercer, respondrà davant aquest de l'obligació d'informació establerta en l'article 5.4 de la LOPD per quan les dades de caràcter personal no hagin estat recaptats del propi interessat, i/o de les conseqüències de no haver-l'ho informat.

7. Exercici dels drets d'accés, oposició, rectificació i cancel•lació de les dades.


SECCION 9 informa a l'usuari de la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant sol•licitud escrita dirigida a *SECCION 9 en la següent adreça: Av Mare de Déu de Montserrat 148, Barcelona, Espanya.

8. Ús de formularis per a la recollida de dades personals per SECCION 9

SECCION 9 inclou una llegenda en el formulari de recollida de dades, on s'indiquen totes les condicions per al tractament de les dades de caràcter personal d'acord amb l'article 5 de la *LOPD, tals com el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que li siguin plantejades, les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-los, les finalitats de la recollida, les possibles cessions que es duguin a terme, i el consentiment per als tractaments de dades de caràcter personal que es realitzin.

9. Mesures de seguretat adoptades en relació amb el tractament de les dades personals.

10. Modificació de la present política de privacitat.

SECCION 9 informa a l'usuari que, de conformitat amb el que es disposa en la *LOPD i el Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. Igualment SECCION 9 garanteix a l'usuari el compliment del deure secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure guardar-los. SECCION 9 es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant als usuaris dels canvis que en ella es produeixin. Així mateix, *SECCION 9 es reserva la rescissió dels serveis que realitza, en aquells usuaris que no compleixin amb els termes i condicions legals d'ús, així com amb la legislació vigent. < volver al formulario >
Sección 9 Design Paginas Web | 902 99 64 09 | design @ seccion9.com | Aviso legal